Wszystkich Świętych – ubezpieczenie nagrobków cmentarnych

W ostatnich dniach obchodziliśmy dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku wszyscy odwiedzaliśmy groby naszych bliskich i znajomych, zapalaliśmy znicze, składaliśmy wieńce i kwiaty, aby oddać hołd tym których już dzisiaj nie ma z nami. 

To święto poprzedzone było porządkami oraz myciem grobów, bo chcemy aby miejsce spoczynku naszych najbliższych wyglądało pięknie. W tym celu też robimy piękne pomniki i nagrobki cmentarne, które czasami kosztuję kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.

A czy pomyśleliśmy aby ubezpieczyć nagrobek cmentarny?

A co by było gdybyśmy przyszli, a miejsce spoczynku naszej najbliższej osoby wyglądałoby tak

Czy wiesz że za kilkadziesiąt złotych możesz ubezpieczyć nagrobek cmentarny od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, lawiny, śniegu, huku ponaddźwiękowego, powodzi, uderzenia pojazdu mechanicznego, osuwania się ziemi, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie oraz wandalizmu?

Zdarzenie miało miejsce około marca w Bieruniu. 
Więcej zdjęć jest na stronie fb Sanktuarium Św. Walentego w Bieruniu. 

Ubezpieczenie nieruchomości – czy wiesz, że… (cz.2)

Podjąłeś decyzję,
Kupiłeś ubezpieczenie domu / mieszkania
Czy jesteś bezpieczny, czy Twoje ubezpieczenie „zadziała” w przypadku szkody,
czyli czy otrzymasz odszkodowanie w przypadku np. pożaru czy włamania?
Część 2 – warunki zabezpieczenia nieruchomości

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu dotyczącego obowiązków jakie na nas nakłada ubezpieczyciel odnośnie przeglądów wynikających z wymogów prawa, dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na kolejny obowiązek jaki ciąży na nas, a mianowicie wymogi dotyczące zabezpieczenia mienia.

Jest to kolejny ważny element, ponieważ jeżeli dom czy mieszkanie nie jest zabezpieczone zgodnie z wymogami ubezpieczyciela zawartymi z Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, może się okazać, że mimo iż kupiliśmy polisę w przypadku włamania i kradzieży naszego mienia nie otrzymamy odszkodowania.

Oczywiście OWU w różnych towarzystwach w tym zakresie mogą się nieznacznie od siebie różnić, niemniej najczęściej wymogi te są następujące:
1) dostęp do ubezpieczonych przedmiotów jest utrudniony dla osób trzecich tak, że wejście w ich posiadanie wymagać będzie użycia siły fizycznej lub specjalnych urządzeń (narzędzi),
2) wszystkie drzwi zewnętrzne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub domu letniskowego, lub pomieszczeń przynależnych, lub garażu, lub innego budynku są pełne, w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez udziału narzędzi, a otwarcie – bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,
3) wszystkie drzwi zewnętrzne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub domu letniskowego, lub pomieszczeń przynależnych, lub garażu, lub innego budynku zawierające w swej konstrukcji elementy szklane są zamknięte na zamki określone odpowiednio w pkt. 4-6, których nie można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie, a przeszklenia nie stwarzają możliwości wejścia do wnętrza. W przypadku gdy przeszklenia stwarzają możliwość wejścia do wnętrza muszą być wykonane z szyby przeciwwłamaniowej (co najmniej klasy P3) lub w miejscu ubezpieczenia musi być zainstalowany system alarmowy, system alarmowy z monitoringiem lub zapewniony stały dozór,
4) wszystkie drzwi zewnętrzne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego są zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek wielopunktowy lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem,
5) wszystkie drzwi zewnętrzne domu letniskowego są zamknięte na minimum dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowy lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem,
6) wszystkie drzwi zewnętrzne do pomieszczeń przynależnych, garażu, innego budynku są zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny),
7) w przypadku drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych jedno skrzydło musi być unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry oraz u dołu od strony wewnętrznej,
8) drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna znajdują się w należytym stanie technicznym oraz są tak umocowane, osadzone, zamknięte lub rozszczelnione, że otwarcie ich przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi przez osoby trzecie nie będzie możliwe bez pozostawienia śladów; drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna nie mogą być uchylone,
9) drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna w domach letniskowych i pomieszczeniach przynależnych domów letniskowych, oprócz wymogów określonych w pkt. 8, są dodatkowo zabezpieczone na całej powierzchni kratami stałymi lub ruchomymi, roletami przeciwwłamaniowymi z certyfikatem, szybami przeciwwłamaniowymi z certyfikatem (co najmniej klasy P3) lub okiennicami zamykanymi na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową.
Wyżej wymienione wymogi zabezpieczenia przeciwwłamaniowe mogą być zastąpione w zależności od ubezpieczyciela np. systemem alarmowym, systemem alarmowym z monitoringiem lub stałym dozorem.
10) sztaby, skoble i zawiasy zewnętrzne, jeżeli nie są wmurowane w ścianę, muszą być przytwierdzone śrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi w inny sposób od wewnątrz,
11) klucze do zamków i kłódek są w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego, osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub pomocy domowej albo osób upoważnionych przez Ubezpieczonego do ich przechowywania.

Oprócz wyżej wymienionych, podstawowych warunków zabezpieczenia mienia, ubezpieczyciel może również w zależności od wartości i rodzaju posiadanego przez nas mienia wymagać dodatkowych zabezpieczeń takich jak np. system alarmowy z monitoringiem, stały dozór czy też przechowywanie cennych ruchomości w przeciwwłamaniowych sejfach lub szafach pancernych, przy czym urządzenia te o masie mniejszej niż 1000 kg muszą zostać na trwałe zakotwione do podłoża.

Ubezpieczenie nieruchomości – czy wiesz, że….

Podjąłeś decyzję,

Kupiłeś ubezpieczenie domu / mieszkania

Czy jesteś bezpieczny, czy Twoje ubezpieczenie „zadziała” w przypadku szkody,

czyli czy otrzymasz odszkodowanie w przypadku np. pożaru czy włamania?

Część 1 – wymogi prawa budowlanego

Pragnę dzisiaj Państwu zwrócić uwagę, na ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej, czyli wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa za szkody.
Oczywiście Ogólne Warunki Ubezpieczenia w każdym towarzystwie są inne, ale wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania przez Ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań okresowych lub czynności, do wykonania których Ubezpieczony jest zobowiązany przepisami prawa, oraz nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych i porządkowych, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

Mówiąc wprost jeżeli spłonie nasza nieruchomość, a będzie to wynikiem np. zwarcia instalacji elektrycznej, jeżeli nie zlecaliśmy wykonanie kontroli tej instalacji zgodnie z przepisami, to nie dostaniemy odszkodowania pomimo iż mam wykupione super ubezpieczenie.

Do czego więc zobowiązuje nas Prawo budowlane?

Obowiązki Właściciela nieruchomości określone są w art. 62 Prawa Budowlanego,
w którym pisze, cytuję:

Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1)okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2)okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3)okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4)bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61pkt 2;

4a)w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust 2.

5)(uchylony)

6)(uchylony)

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

1b.(uchylony)

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1)budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2)obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1.

2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.

3. Organ nadzoru budowlanego – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1)osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2)osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 przepisy techniczno-budowlane ust. 3 pkt 2.

Wynajem mieszkania np. studentom

Lada moment rozpocznie się nowy rok akademicki, a co za tym idzie wielu studentów
w tym czasie zacznie mieszkać w wynajętych mieszkaniach.
W związku z tym faktem, jeżeli jesteś najemcą lub wynajmującym komuś swoje mieszkanie powinieneś wiedzieć na co zwrócić uwagę i co powinna zawierać Twoja polisa ubezpieczenia mieszkania.
Na początek wyjaśnijmy, kto to najemca a kto wynajmujący?

Wynajmujący nieruchomość – właściciel nieruchomości, którą na podstawie umowy najmu (lub innej umowy) oddaje do użytkowania najemcy.
Najemca nieruchomości – osoba użytkująca nieruchomość na podstawie umowy najmu (lub innej umowy) zawartej z właścicielem nieruchomości (wynajmującym).

Jakie niebezpieczeństwa mogą się zdarzyć w przypadku wynajmowania lub najmu lokalu?

W przypadku, użytkowania mieszkania, może dojść do różnych sytuacji, w których najemca może wyrządzić szkodę w mieniu właściciela, począwszy od stłuczenia szyby lub innych elementów szklanych, uszkodzenia wyposażenia, a na pożarze kończąc.
Wynajmujący, będąc właścicielem nieruchomości, również może wyrządzić szkodę najmującemu, np. przez źle zamontowane lub wadliwe elementy wyposażenia mieszkania, pożar itp. itd
Ponadto zarówno wynajmujący jak i najmujący mogą jeszcze wyrządzić szkodę osobom trzecim poprzez np. zalanie.
Jak zabezpieczyć się przed takimi zdarzeniami?
Zarówno wynajmujący jak i najmujący powinni wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
Ubezpieczenia takie jest najczęściej w pakiecie w ubezpieczeniem mienia (mieszkania), ale można je również za kilkadziesiąt złotych wykupić jako osobny produkt.
Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia?
W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym należy zwrócić uwagę, w zależności od tego czy jesteśmy wynajmującym czy najemcą, na rozszerzenie zakresu tego ubezpieczenia o odpowiednią klauzulę, tj.:

 • OC wynajmującego – w przypadku właściciela nieruchomości
 • OC najemcy – w przypadku osoby najmującej mieszkanie np. student
  Dodatkowo pragnę zwrócić jeszcze uwagę, że najemca-student, może również ubezpieczyć swój majątek ruchomy np. laptop, rzeczy osobiste itp. znajdujące się w najmowany mieszkaniu, od kradzieży i zdarzeń losowych takich jak pożar itp. Istnieje również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia elektroniki poza miejscem ubezpieczenia

Ubezpieczenie dzieci – NNW dla dzieci i młodzieży

Grupowe ubezpieczenie NNW dzieci oraz młodzieży szkolnej jest  ubezpieczeniem dobrowolnym.
Dyrektorzy szkół i nauczyciele często informują rodziców, że wśród obowiązkowych opłat związanych z początkiem roku szkolnego jest opłata składki na ubezpieczenie. Dyrektorzy placówek oświatowych nie mogą zmuszać rodziców do ubezpieczenia dziecka na warunkach oferowanych przez placówkę. To rodzic ma wybór czy ubezpieczyć dziecko, w jakim towarzystwie i na jakich warunkach.

Dlaczego NNW dla dziecka/ młodzieży szkolnej?

Co roku w Polsce w ciągu całego roku szkolnego dochodzi do ok. 80 tyś. wypadków na terenie placówek oświatowych.

Zawarcie ubezpieczenia pozwala zrekompensować negatywne skutki wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, takie jak: trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka, śmierć oraz konieczność poniesienia nieprzewidzianych kosztów związanych z pogorszeniem stanu zdrowia dziecka. Ochrona dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami.

Co obejmuje ubezpieczenie dzieci NNW dla Naszych pociech.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczeń w przypadku:

 • ciężkiego zachorowania,
 • pobytu w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku,
 • urazów powstałych w przypadku wyczynowego uprawiania sportu,
 • Zdiagnozowanie sepsy,
 • Zachorowania na choroby zakaźne w tym borelioza,
 • Pogryzienia przez psa i owady,
 • Zatrucia pokarmowego,
 • uszkodzenia okularów i aparatów słuchowych,

Świadczenia wypłacane są uprawnionemu, ubezpieczonemu, a jeśli jest on małoletni – rodzicowi/opiekunowi  prawnemu ubezpieczonego.

Zalane auto, dom a ubezpieczenie

Ostatnie wydarzenia z 27 lipca 2019 r. w Katowicach przypominają nam, że pomimo postępu i osiągnieć techniki XXI wieku, siły natury nadal biorą górę i potrafią w ciągu kilku minut zniszczyć nasz dobytek, na który pracowaliśmy przez lata.

Deszcz nawalny, który nawiedził nasz region wyrządził sporo szkód. Wiele domów, piwnic, biur i ogrodów zostało zalanych. Koszty napraw są naprawdę ogromne, i w niektórych przypadkach wynoszą set tysięcy złotych. A przecież można uniknąć tych nieprzewidzianych kosztów i spać spokojnie ubezpieczając swój majątek.

A czy Ty ubezpieczyłeś już swój dom, mieszkanie czy samochód??

Czy wiesz, że ubezpieczenie mieszkania to wydatek kilkuset złotych rocznie?
Czy wiesz, że możesz ubezpieczyć dom za kwotę około 800 do 1800 zł na rok?
Czy wiesz, że kupując ubezpieczenie Auto Casco, otrzymasz odszkodowanie w przypadku, gdy Twój samochód zastanie uszkodzony w wyniku gradu, deszczu nawalnego itd. ?

Zadzwoń lub napisz maila, zadamy Ci kilka pytań, szybko przedstawimy kilka wariantów oferty, dopasowanej do Twoich potrzeb i możliwości. Podjedziemy do Ciebie, aby podpisać niezbędne dokumenty, To wszystko zajmie niedużo czasu,
będziesz miał kompleksową ochronę, a tym samym zapewnisz sobie i bliskim bezpieczeństwo i spokojny sen. Znajdziemy tanie ubezpieczenie dostosowane Twoich wymagań.