Ubezpieczenie nieruchomości – czy wiesz, że… (cz.2)

Podjąłeś decyzję,
Kupiłeś ubezpieczenie domu / mieszkania
Czy jesteś bezpieczny, czy Twoje ubezpieczenie „zadziała” w przypadku szkody,
czyli czy otrzymasz odszkodowanie w przypadku np. pożaru czy włamania?
Część 2 – warunki zabezpieczenia nieruchomości

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu dotyczącego obowiązków jakie na nas nakłada ubezpieczyciel odnośnie przeglądów wynikających z wymogów prawa, dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na kolejny obowiązek jaki ciąży na nas, a mianowicie wymogi dotyczące zabezpieczenia mienia.

Jest to kolejny ważny element, ponieważ jeżeli dom czy mieszkanie nie jest zabezpieczone zgodnie z wymogami ubezpieczyciela zawartymi z Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, może się okazać, że mimo iż kupiliśmy polisę w przypadku włamania i kradzieży naszego mienia nie otrzymamy odszkodowania.

Oczywiście OWU w różnych towarzystwach w tym zakresie mogą się nieznacznie od siebie różnić, niemniej najczęściej wymogi te są następujące:
1) dostęp do ubezpieczonych przedmiotów jest utrudniony dla osób trzecich tak, że wejście w ich posiadanie wymagać będzie użycia siły fizycznej lub specjalnych urządzeń (narzędzi),
2) wszystkie drzwi zewnętrzne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub domu letniskowego, lub pomieszczeń przynależnych, lub garażu, lub innego budynku są pełne, w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez udziału narzędzi, a otwarcie – bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy,
3) wszystkie drzwi zewnętrzne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, lub domu letniskowego, lub pomieszczeń przynależnych, lub garażu, lub innego budynku zawierające w swej konstrukcji elementy szklane są zamknięte na zamki określone odpowiednio w pkt. 4-6, których nie można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie, a przeszklenia nie stwarzają możliwości wejścia do wnętrza. W przypadku gdy przeszklenia stwarzają możliwość wejścia do wnętrza muszą być wykonane z szyby przeciwwłamaniowej (co najmniej klasy P3) lub w miejscu ubezpieczenia musi być zainstalowany system alarmowy, system alarmowy z monitoringiem lub zapewniony stały dozór,
4) wszystkie drzwi zewnętrzne lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego są zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek wielopunktowy lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem,
5) wszystkie drzwi zewnętrzne domu letniskowego są zamknięte na minimum dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowy lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem,
6) wszystkie drzwi zewnętrzne do pomieszczeń przynależnych, garażu, innego budynku są zamknięte na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową lub jeden zamek elektroniczny (mechaniczno-elektroniczny),
7) w przypadku drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych jedno skrzydło musi być unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry oraz u dołu od strony wewnętrznej,
8) drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna znajdują się w należytym stanie technicznym oraz są tak umocowane, osadzone, zamknięte lub rozszczelnione, że otwarcie ich przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi przez osoby trzecie nie będzie możliwe bez pozostawienia śladów; drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna nie mogą być uchylone,
9) drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna w domach letniskowych i pomieszczeniach przynależnych domów letniskowych, oprócz wymogów określonych w pkt. 8, są dodatkowo zabezpieczone na całej powierzchni kratami stałymi lub ruchomymi, roletami przeciwwłamaniowymi z certyfikatem, szybami przeciwwłamaniowymi z certyfikatem (co najmniej klasy P3) lub okiennicami zamykanymi na minimum jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową.
Wyżej wymienione wymogi zabezpieczenia przeciwwłamaniowe mogą być zastąpione w zależności od ubezpieczyciela np. systemem alarmowym, systemem alarmowym z monitoringiem lub stałym dozorem.
10) sztaby, skoble i zawiasy zewnętrzne, jeżeli nie są wmurowane w ścianę, muszą być przytwierdzone śrubami zaklinowanymi lub zamocowanymi w inny sposób od wewnątrz,
11) klucze do zamków i kłódek są w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego, osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub pomocy domowej albo osób upoważnionych przez Ubezpieczonego do ich przechowywania.

Oprócz wyżej wymienionych, podstawowych warunków zabezpieczenia mienia, ubezpieczyciel może również w zależności od wartości i rodzaju posiadanego przez nas mienia wymagać dodatkowych zabezpieczeń takich jak np. system alarmowy z monitoringiem, stały dozór czy też przechowywanie cennych ruchomości w przeciwwłamaniowych sejfach lub szafach pancernych, przy czym urządzenia te o masie mniejszej niż 1000 kg muszą zostać na trwałe zakotwione do podłoża.