Ubezpieczenie domu, firmy – przeglądy budynków

Ubezpieczyłeś swój dom, firmę – Brawo 👏

ale czy wiesz że …

zgodnie z zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, aby Twoja polisa ubezpieczenia nieruchomości, domu lub firmy, skutecznie zadziałała w przypadku szkody musisz wypełnić warunki nakładane na Ciebie jako właściciela nieruchomości, przez przepisy prawa dotyczące przeglądów budynków.

Cóż to za wymogi

Ubezpieczenie nieruchomości
Obowiązki właściciela nieruchomości – przeglądy

Co najmniej raz na:

3 miesiące należy czyścić przewody dymowe i spalinowe od pieców opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno),

6 miesięcy należy czyścić przewody dymowe i spalinowe od pieców opalanych paliwem płynnym i gazowym,

natomiast co roku należy czyścić przewody wentylacyjne,

Po drugie, Art 62 Prawa Budowlanego nakazuje, że:

Co najmniej raz w roku należy:

sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej oraz sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych.

Co najmniej raz na pięć lat należy:

sprawdzić stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego oraz estetykę obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Ubezpieczenie nieruchomości
Kto może wykonywać wyżej wymienione kontrole

Kontrole powinny być dokonywane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia.

Przewody kominowe dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne.
Przeglądy może wykonać osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Natomiast stan techniczny instalacji gazowych, elektrycznych i piorunochronnych może sprawdzać osoba posiadająca kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Kontrola całego budynku lub jego elementów: dachy, ściany i instalacje.
Te czynności może przeprowadzać osoba mająca uprawnienia budowalne do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowalnej (nie musi być rzeczoznawca budowalny).

Podsumowując, za zaniedbania w zakresie utrzymania obiektu w należytym stanie technicznych i nie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu lub instalacji właścicielowi lub zarządcy grozi kara grzywny do 5 tys. złotych. Przede wszystkim jednak, w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania ze względu na niespełnienie wymogów prawnych.

Ubezpieczenie nieruchomości
Zapraszam do kontaktu

Grzegorz Pieles
telefon 608 306 838
mail grzegorz.pieles@dopasowane-ubezpieczenia.pl
www.dopasowane-ubezpieczenia.pl
facebook.com/Dopasowane-Ubezpieczenia

BLOG O UBEZPIECZENIACH